ЗА ПРОЕКТА


70-годишнината от провеждането на Народния съд в България е поводът ДА „Архиви“ да представи своята нова колекция. Идеята е да се разкрие в дигитален вид най-значимата част от огромната документация, която образува съдебния процес на всеки отделен състав на Народния съд в България. Началото се поставя с документи от работата на Първи състав в София, като поетапно ще се продължи до Дванадесети софийски състав.
 

Подбраните документи разкриват сърцевината на съдебното досие на всеки обвиняем – предварителни протоколи за разпит на обвиняемите; обвинителен акт; обвинителни речи на народните обвинители за исканите от тях присъди; протоколи от заседанията на съда с разпитите и изказванията на подсъдимите и на свидетелите; писмени и устни адвокатски защити; писмени свидетелски показания; част от заявления, декларации и изложения за и против всеки обвиняем; писмена или устна последна дума на подсъдимите; присъда на съда и мотиви за нея; други писмени документи – очни ставки, молби, справки, карти на подсъдимите лица и пр., както и съхраняваните в ЦДА обща архивна документация и снимков материал, свързани с Народния съд.

Това са основните материали, които в най-завършен вид не само характеризират личността и деянията на всеки подсъдим, но дават цялостна представа за процесуалния ход и развитието на съдебното дело във всеки един от съставите на съда. Читателите могат свободно и леснодостъпно да ги търсят и ползват, в зависимост от интереса и любопитството си.
 

Извън подбора остава огромен документален материал, който многократно надвишава представения тук. В голямата си част това са: съдебни призовки, квитанции, пощенски разписки, машинописни преписи на ръкописни показания, извадки и преписи от речи и изказвания, изрезки от вестници и списания, сведения за имотно състояние и други. Не са включени показания на свидетели, които са или напълно нечетливи, или нямат съществен характер за процесите. Те могат да бъдат ползвани свободно от всеки, който се интересува, в читалните на ДА „Архиви“.
 

Документите са систематизирани по отделните състави на Народния съд, като при всеки състав са групирани по: 1) имената на подсъдимите и свързаните с тях документи; 2) протоколи от заседанията; 3) други документи, които се отнасят до текущата работа на съда. Бащиното или фамилното име на всеки подсъдим, с което той е придобил гражданственост, е подчертано (напр. Димитър Василев Иванов).
 

Търсенето в сайта може да се извършва по името на всеки подсъдим, по състав на съда, както и по ключова дума.

Проектът „Народният съд 1944–1945“ се реализира от доц. д-р Върбан Тодоров с екип от експерти на ДА „Архиви“.