X състав в София


  Десети състав на Народния съд в София разглежда делата на лица, обвинени като отговорни за политиката на стопанско и финансово обвързване на България с Германия за периода 1941–1944 г. Съвсем условно те са определени от съда в присъдата му като „стопански вредители“. На първо място това са висши чиновници от Централното управление на Българска народна банка (БНБ), чрез които се е провеждала „клиринговата спогодба“ между България и Германия, финансовата обвързаност с Германия и извършването на финансови операции в ущърб на България. На второ място е ръководният персонал в Дирекция на външната търговия и членовете на Постоянната българска комисия за уреждане стокообмена между България и Германия, които се обвиняват като основни двигатели за провеждане интересите на германското военновременно стопанство в България чрез внос и износ. Подсъдими са също така ръководители на Дирекция за гражданска мобилизация, на Дирекция за износ на зърнените храни и на Дирекция на природни богатства, висши държавни служители от Министерство на благоустройството и обществените сгради, както и всички отговорни лица, свързани с дейностите на строителната организация „Тодт“ в България и с германския цигарен концерн „Реемтсма“ за директни доставки на български тютюни в Германия. На подсъдимата скамейка застават и някои членове на Управителните съвети на Българското параходно дружество и на Българска земеделска и кооперативна банка, както и отделни индустриалци, тютюнотърговци и стопански дейци, които са обвинени в тесни финансови и икономически връзки с Германия при производството и износа на български стоки и суровини.
  Според постановленията за привличане под отговорност и основния обвинителен акт подсъдимите наброяват 91 души (88 в обвинителния акт), от които в началото 13 души се водят в неизвестност. Цифрата на обвинените е условна, защото един подсъдим – Ненчо Диманов Петров, е допълнително добавен към обвинението на 4 април 1945 г., а други пет души (д-р Димитър Георгиев Величков, Добри Т. Кършев, Иван Кирилов Дреновски, полк. Павел Ангелов Мизинов и Стефан Лазаров Цървулков), въпреки че са получили постановления за привличане под отговорност, са освободени от Десети състав на Народния съд в София преди началото на процеса и са изключени като подсъдими. Така реално съдените от този състав възлизат на 84 човека. В обвинителния акт пък е вписано името на Атанас Порков, което отсъства както в документите, така и в присъдата, докато в нея се появява името на полк. Димитър Николов Порков, който пък липсва в обвинителния акт – в случая очевидно става дума за объркване идентичността на един и същи човек.
   На първото заседание на съда става известно, че двама от подсъдимите (инж. Янко Зелков и Стефан Георгиев Чапрашиков) са починали, а по време на процеса и преди произнасянето на присъдата почива още един подсъдим – Димитър Атанасов Турдоглу. Пак по време на процеса се оказва, че подсъдимият Петър Диманов Петров е получил на 7 април 1945 г. присъда от Първи състав на Народния съд в Бургас, но по други обвинения, което не отменя делото му в Десети състав на Народния съд в София. Друг подсъдим в този процес – Стефан Иванов Фетваджиев – е съден и от Народния съд в Карлово. Осъдени с различни присъди са 47 души (двама на смърт), от които 30 души условно, но с плащане на глобите им. На починалия Стефан Георгиев Чапрашиков се конфискува цялото му имущество. За някои от подсъдимите, особено тези в неизвестност, буквално няма нито един документ сред запазените материали на процеса. Както и при другите състави на Народния съд в София (с изключение на Първи и Втори състав), въпреки че присъдите по принцип са окончателни и не подлежат на обжалване, голяма част от тях де факто не са изпълнени в тяхната цялост.
   И тук, както и в предишни състави на Народния съд в София, се наблюдава известна обърканост при изготвяне списъка на подсъдимите, поради затруднения при идентифициране на техните имена, месторождение и други лични данни. Това води до грешки и неправилно изписване имената на някои подсъдими както в обвинителния акт и в присъдата, така и в други официални документи на съда. За меродавни сме приели тези имена, които са изписани саморъчно от подсъдимите. 
 
 
Председател:                         Нейко Нейков   
Членове:                                Атанас Недялков  
                                               Д-р Захари Статков
                                               Димитър Кочемидов          
                                               Любен Марангозов
                                              
Народни обвинители:           Стою Д. Татаров  
                                               Иван Бояджиев
                                               Стефан Главанаков
                                               Шемтов Данон
                                               Никола Кънев
обратно най-горе