VIII състав на Народния съд в София


   Осми състав на Народния съд в София съди полицейски началници и инспектори от Софийското областно и околийско управление, лица от жандармерията, полицията и войската, полицейски агенти, шпиони и доносници, разузнавачи, доброволни и платени секретни сътрудници на полицията и армията, полицаи и стражари, кметове, кметски заместници и др. за престъпления по извършване на наказателни акции и убийства на партизани и ятаци, палежи на къщи, арести и инквизиции в Софийска област – Новоселска (Елинпелинска), Радомирска, Трънска, Пирдопска, Ботевградска, Самоковска и др. околии. Към основния обвинителен акт на народните обвинители при Осми състав на Народния съд в София е добавен обвинителен акт на Ботевградския народен обвинител, както и допълнителни обвинителни актове на други народни обвинители с по-късна дата. По този начин подсъдимите в този състав възлизат на 111 души. От един Указ на Народното събрание от 1956 г. става ясно, че съществува още един подсъдим в Осми състав, за когото липсват каквито и да било други сведения. С него общият брой на подсъдимите възлиза на 112 души. Още на първите заседания на съда двама души (Димитър Георгиев Димитров от София и Григор Илиев Зарков) са освободени от отговорност и привлечени в качеството на свидетели, а на други шест души делата в Осми състав на Народния съд в София са прекратени и прехвърлени в други състави на Народния съд. С това реално съдените от този състав остават 104 души. По неизвестни причини обаче в мотивите на присъдата липсват имената на двама подсъдими.
   Първият подсъдим в обвинителния акт е Борис Иванов Димитров, който е съден в качеството му на Софийски областен полицейски началник. Той не трябва да се бърка с подсъдимия от Четвърти състав на Народния съд в София генерал Борис Димитров Иванов – командир на жандармерията.
   И тук, както и в предишни състави на Народния съд в София, се наблюдава известна обърканост при изготвяне списъка на подсъдимите, поради затруднения при идентифициране на техните имена, месторождение и другите им лични данни. Това води до грешки и неправилно изписване имената на някои подсъдими както в обвинителния акт и в присъдата, така и в други официални документи на съда. Същевременно, прави впечатление, че съхранената документация на този съдебен състав не е пълна и не е добре подредена, като липсват редица единични документи, които по правило би трябвало да са приложени към делото. Става дума предимно за протоколи за разпит на обвиняемите, но и за други основни документи, свързани с делото. За някои от подсъдимите наличните документи са или един-два на брой, или изобщо липсват.
   В резултат на всичко казано е налице значителна непълнота както за очертаване на цялостната картина на съдебния процес, така и за разкриване на индивидуалните дела на отделните обвиняеми.
 
Председател: 
Йордан Левков  

Членове:
Георги Ангелов Джефалийски
Маргарита Лука Кунина
Яни Цанев
Стоян Белев Митов
(Любомир Т. Здравков)

Народни обвинители:
Никола Хр. Пеев  
Стефан Георгиев
Иван Янакиев Гюров
Васил Василев
Доц. д-р Върбан Тодоровобратно най-горе