IV състав на Народния съд в София


    Четвърти състав на Народния съд в София провежда два самостоятелни процеса (дело 4 и дело  4а) по отделна процедура и с издадени присъди на 15 март и 21 април 1945 г. съответно. Една от причините за това разделение е, че редица войници и офицери участват в двете фази на Отечествената война срещу германците и съдебните им дела са временно прекратени, а делата на някои подсъдими са прехвърлени в други състави на Народния съд. За останалите и след края на 1945 г. висящи дела на подсъдими от Четвърти състав на Народния съд, както и за нови дела срещу военни се образува нов наказателен процес във връзка с дела 4 и 4а/1945 с допълнителен обвинителен акт от 4 април 1949 г.
    Подсъдими по делата на Четвърти състав на Народния съд са предимно военни, които са обвинени за извършени престъпления към населението в старите предели на България и в окупираните територии по време на войната, а така също и за престъпления при разкриване на конспирации в самите войскови части. Затова обект на разследване и съд от този състав е също така и Разузнавателният отдел към Щаба на войската. Поради сложността и объркаността при изготвяне списъците на привлечените в досъдебно производство и обвиняемите в съда, сме приели за принцип да посочим като подсъдими всички онези лица, за които има издадено постановление за привличане под съдебна отговорност, въпреки че впоследствие част от тях не са привлечени под съдебна отговорност или пък са пренасочени към други състави на Народния съд. Така общият брой на подсъдимите от двата процеса на Четвърти състав на Народния съд в София възлиза на 341 души.
    При работата с документите по този състав на Народния съд се откроява и друг проблем. В повечето свидетелски показания и в голяма част от официалните документи по процеса е залегнал принципът на изговаряне или изписване само на военния чин и получилото гражданственост (бащино или фамилно) име на обвиняемия (напр. майор Иванов).     Това довежда до затруднение при идентифициране трите имена на лицето. Наред с това, не са редки и случаите, когато още в началото е неправилно чуто или изписано едно име, то да се преповтаря дори и в официални документи на следствието и съда (като обвинителен акт, постановление и пр.). Твърде често това води до объркване при идентифициране на конкретната личност или пък до неправилно изписване на имената му в документите по делото. Едва когато се попадне на документ, лично написан от съответния обвиняем, тогава става ясно за кого точно става дума и какво е пълното му име, както и това, с което той  придобил гражданственост (бащино или фамилно). За да не се получава по-голяма обърканост при изготвяне списъка на подсъдимите, сме си позволили в процеса на работа да нарушим някои принципи в методиката за работа с архивни документи. Така в анотациите на всеки документ сме посочили точното име, независимо че в някои документи то може да е изписано погрешно и човек да мисли, че се отнася за друго лице. Същото сме направили и с датировката, там където тя е очевидно неволно сбъркана.
 
  
Председател: 
Георги Димов Патронов

Членове:
Младен Николов Великов
Димитър Дончев Бонев
Георги Вълков Лозанов     
полк. Добри Маринов Джуров
полк. Здравко Велев Георгиев
Александър Г. Междуречки         
Свобода Андреева Атанасова       
Георги Николов Иванов
Васил Петров Модев
Василка Николова Пешева
Марин Димитров Гешков

Народни обвинители:
Георги Станкулов
Никола Цвятковски
Георги Мешков
Тодор Татаров Скотунов
Георги Георгиев  
 
Прокурори по допълнителното дело от 1949 г.:
Спасов и Дионисиев


Доц. д-р Върбан Тодоровобратно най-горе